presto pujcka
PRESTO Půjčka s bonusem 3 000 Kč

Zkuste PRESTO Půjčku od UniCredit Bank - půjčku na cokoliv od 30 000
do 1 000 000 Kč
s úrokem již od 5,6 % p.a a bonusem 3 000 Kč.
Přejít na oficiální web

Nezávazná kalkulace - Půjčka od UniCredit Bank

 
 

 
 

Kontaktní údaje

 
 
 
 
 
 

Uděluji společnosti Ušetřeno.cz s.r.o., se sídlem Jemnická 1138/1, Praha 4, 140 00, IČ 24684295, DIČ 24684295, souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů, které ji poskytuji.

Tato data jsou poskytována primárně za účelem přípravy nabídky služeb pro klienta. Některé poskytnuté údaje uvedené v žádosti mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. Klient souhlasí s šířením obchodních sdělení elektronickou formou (§7, 480/2004 Sb.). Souhlas klient poskytuje na dobu neurčitou. Společnost Ušetřeno.cz s.r.o. si vyhrazuje právo na zaslání obchodního sdělení i na služby nesouvisející se službou, při jejímž objednání došlo k předání osobních údajů. Zpracováním osobních údajů klienta může společnost Ušetřeno.cz s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Klient tímto zároveň výslovně souhlasí s tím, že společnost Ušetřeno.cz s.r.o. je oprávněna předat osobní údaje klienta poskytovali poptávané služby a že je po společnost Ušetřeno.cz s.r.o. oprávněna předat osobní údaje klienta jinému subjektu na základě smlouvy mezi třetí osobou a společností Ušetřeno.cz s.r.o.

Klient může kdykoliv písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze společnosti Ušetřeno.cz s.r.o., ta si poté ponechá pouze ty údaje, které jsou nezbytné ke správě existujících smluvních vztahů, sjednaných jejím prostřednictvím.

Zpracování osobních údajů

Souhlasím s tím, aby banka zpracovávala mé osobní údaje pro účel vyřízení této mé žádosti podané prostřednictvím webových stránek, a to v rozsahu mnou poskytnutých informací a po dobu nezbytně nutnou ke zpracování mé žádosti, (ii) beru na vědomí obsah níže uvedeného poučení, (iii) souhlasím s tím, aby Banka mé osobní údaje v nezbytném rozsahu předala kurýrní službě doručující příslušné listiny, jestliže si zvolím tento způsob doručení.

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle § 11 zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ)

 1. Rozsah a účel zpracování osobních údajů
  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „Banka“) zpracovává osobní údaje klientů v rozsahu, v jakém jí jsou klienty poskytnuty v souvislosti s poskytováním jednotlivých bankovních produktů, za účelem jednání s klientem o smlouvě a pro poskytování bankovních služeb dle bankovní licence. Banka, pokud s tím klienti nevysloví písemný nesouhlas, zpracovává v zákonem daném rozsahu osobní údaje klientů rovněž i k nabízení obchodu nebo služeb klientům. Osobní údaje klientů týkající se jejich bonity a důvěryhodnosti Banka zpracovává v rozsahu, v jakém je v souladu se zákonem nebo s příslušným souhlasem klienta obdrží od klienta, z mezibankovních nebo jiných úvěrových registrů a dalších zdrojů.
 2. Doba zpracování osobních údajů
  Banka je podle § 16 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoB), povinna uchovávat osobní údaje a údaje a doklady o obchodech po dobu 10 let od uskutečnění obchodu nebo ukončení obchodního vztahu s klientem.
 3. Způsob zpracování osobních údajů
  Banka osobní údaje klientů zpracovává automatizovaně i manuálně při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů a to buď sama anebo prostřednictvím zpracovatelů, s nimiž má uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s § 6 ZOOÚ. Veškerá místa, na kterých dochází ke zpracování osobních údajů Bankou nebo zpracovateli Banky, jsou nahlášena jako místa zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Osobní údaje bez výslovného souhlasu klienta nebudou předávány do států, které mají horší pravidla pro nakládání s osobními údaji než Česká republika.
 4. Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů, následek odmítnutí
  Poskytnutí osobních údajů klienta je dobrovolné. V rozsahu, v jakém je však Banka na základě zákona povinna osobní údaje klientů zjišťovat, zpracovávat a uchovávat, je však poskytnutí některých osobních údajů podmínkou pro poskytování služeb ze strany Banky. Těmito povinnými údaji jsou: všechna jména a příjmení, rodné číslo (nebylo-li přiděleno pak datum narození), místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti. Poskytnutí zbývajících osobních údajů je závislé pouze na vůli klienta a Banka předáním těchto údajů nepodmiňuje poskytování bankovních služeb. Tím, že klient umožní ostatní osobní údaje zaznamenat do smlouvy, kterou s Bankou uzavře, bude takové jednání považováno za výslovné udělení souhlasu se zpracováním těchto osobních údajů Bankou a to po celou dobu trvání smluvních vztahů.
 5. Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny
  Osobní údaje klientů mohou být zpřístupněny zaměstnancům Banky, osobám spolupracujícím s Bankou na plnění jejích povinností (včetně realizace práv a povinností vyplývajících ze smluv uzavřených s klientem), osobám oprávněným na základě jiných právních předpisů (např. orgánům dozoru, včetně orgánů dozoru v zemích sídel osob začleněných do koncernu UniCredit Group), osobám začleněným do koncernu UniCredit Group a osobám vedoucím mezibankovní informační systémy v zemích sídla akcionářů Banky a jiným zpracovatelům osobních údajů, popř. jejich zaměstnancům a to především pro účely plnění smlouvy s klientem, případně také pro zajištění ochrany rizik Banky a koncernu UniCredit Group, výkaznictví, auditu a vnitřní kontroly. Tyto údaje mohou být zpřístupněny i dalším osobám v návaznosti na zvláštní souhlas klienta. Některé osobní údaje klientů (informace o bankovním spojení, identifikačních údajích majitelů účtů a záležitostech, které vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti klientů) mohou být rovněž zpřístupněny dalším bankám nebo pobočkám zahraničních bank v rámci plnění povinnosti postupovat při výkonu své činnosti obezřetně, a to i prostřednictvím právnické osoby, která není bankou (§ 38a odst. 1 ZoB).
 6. Přístup subjektu údajů k informacím
  Banka je povinna klienta na jeho žádost písemně informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel jsou jeho osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny. Přesný rozsah informace definuje § 12 odst. 2 ZOOÚ. Banka má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 7. Ochrana práv subjektu údajů
  Klient, který se domnívá, že Banka nebo jí pověřený konkrétní zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Banku nebo konkrétního zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby Banka nebo konkrétní zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost klienta oprávněná, Banka nebo konkrétní zpracovatel neprodleně závadný stav odstraní. Klient má rovněž právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů klienta jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle občanského zákoníku.
Postup získání PRESTO Půjčky
 1. Vyplníte informace ve formuláři na levé straně.
 2. Spočítáme vám výši splátky, kterou budete platit.
 3. Objednáte online na UniCredit Shop.cz
 4. Máte sjednanou půjčku u UniCredit Bank.
 
Reprezentativní příklad - UniCredit Bank půjčka
Tabulka reprezentativního příkladu
Výše půjčky:160 000 Kč
Celková výše úvěru:161 500 Kč
Doba trvání úvěru:60 měsíců
Úroková sazba (p.a.):6,20 %
RPSN:6,80 %
Výše měsíční splátky:3 138 Kč
Poplatek za správu a vedení úvěru:0 Kč měsíčně
Celková splatná částka188 691 Kč

Celková výše úvěru zahrnuje poplatek za poskytnutí úvěru ve výši 1 500 Kč.

Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy. Případné uzavření smlouvy za těchto podmínek je vázáno na získání potřebných interních schválení v rámci banky.

Přejít na oficiální web
 

UniCredit Bank – spolehlivá společnost

UniCredit Bank zahájila svou činnost na českém trhu v roce 2007. Je to silná a výkonná evropská banka s dominantním postavením na trhu, která nabízí širokou paletu bankovních produktů a služeb, mezi které patří samozřejmě také úvěry. Jedná se hlavně o úvěry účelové i neúčelové, speciální studentskou půjčku nebo možnost konsolidace půjček. Pro další informace můžete navštívit oficiální internetové stránky společnosti www.unicreditbank.cz.

PRESTO Půjčka - půjčka na cokoliv

PRESTO Půjčka je pro společnost UniCredit Bank v oblasti úvěrů hlavním produktem. Jedná se o neúčelovou bankovní půjčku, o kterou může zažádat kdokoliv starší 18 let, dokonce i cizinec s trvalým pobytem v ČR. Společnost navíc garantuje rychlé vyřízení, takže peníze máte takřka ihned k dispozici. Nikdo se vás nebude ptát, na co peníze potřebujete. Půjčka na cokoliv je dostupná až do výše milionu korun.

PRESTO Půjčka nabízí výhodné úrokové sazby a klienti mají možnost předčasného splacení zdarma. O půjčku lze zažádat snadno online nebo můžete navštívit kteroukoliv pobočku UniCredit Bank.

Získejte bonus 3 000 Kč

Bonus ve výši 3 000 Kč získáte ke každé PRESTO Půjčce v minimální hodnotě 150 000 Kč s dobou trvání min. 60 měsíců, s pojištěním schopnosti splácet a s aktivním účtem v UniCredit Bank.